e-Passport สำหรับนักศึกษา

ระบุข้อมูลของนักศึกษาเพื่อลงทะเบียน e-Passport!

ประกาศ

** นักศึกษาปีการศึกษา 2566 จะต้องยืนยันข้อมูลนักศึกษาก่อนลงทะเบียน

ยืนยันข้อมูลนักศึกษา คลิก


 
** รูปแบบไม่ถูกต้อง ! ** โปรดระบุรหัสนักศึกษา !!
** รูปแบบไม่ถูกต้อง ! ** โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชน !
** รูปแบบของรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ! (a-z, A-Z, 0-9, อักขระพิเศษ และไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร) ** โปรดตั้งรหัสผ่าน e-Passport !
** โปรดยืนยันการตั้งรหัสผ่าน e-Passport ! ** การยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน !
  {{message_std}}   ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ !

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

 • 0-7431-7146
 • 0-7431-7100 ต่อ 3030
 • IP-Phone 3920
 • ในการลงทะเบียน e-Passport ระบบได้ทำการอ้างอิงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้งาน หากท่านไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลนักศึกษา

  ยืนยันข้อมูลนักศึกษาใหม่ คลิก

  e-Passport สำหรับนักศึกษา

  สถานะการลงทะเบียน e-Passport !

  การลงทะเบียน RMUTSV e-Passport ของท่านเส็รจเรียบร้อย


  ชื่อผู้ใช้คือ {{stdUser}}

  รหัสผ่านคือ {{stdPass}}

  Rmutsvmail คือ {{rmutsvMail}}


  ** นักศึกษาสามารถเริ่มใช้งาน Rmutsvmail ได้หลังจากสมัคร 1 วัน


  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

  074-317100 ต่อ 3030 , IP-Phone 3920

  ลงทะเบียน e-Passport สำหรับบุคลากร

  โปรดระบุข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียน e-Passport!

  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน /Passport No. : *
  ** รูปแบบไม่ถูกต้อง เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ! ** โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชน !!
  ชื่อ / Frist name: *
  ** โปรดระบุชื่อ (ไทย) ของท่าน !!
  นามสกุล /Last name : *
  ** โปรดระบุนามสกุล (ไทย) ของท่าน !!
  ชื่อ (อังกฤษ) /Frist name : *
  ** โปรดระบุชื่อ (อังกฤษ) ของท่าน !!
  นามสกุล (อังกฤษ) /Last name: *
  ** โปรดระบุนามสกุล (อังกฤษ) ของท่าน !!
  ระบุวันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) /Date of Brith (22/08/2529): *
  ** รูปแบบไม่ถูกต้อง (วว/ดด/พ.ศ.) ! ** โปรดระบุวันเดือนปีเกิดของท่าน !!
  หมายเลขโทรศัพท์ /Telephone number: *
  ** รูปแบบไม่ถูกต้อง เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ! ** โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่าน !
  เลือกประเภทผู้ใช้งาน /User type: *
  ** โปรดระบุประเภทผู้ใช้งานของท่าน !!
  เลือกคณะหรือหน่วยงาน /Department : *
  ** โปรดระบุคณะหรือหน่วยงานของท่าน !!
  ตั้งรหัสผ่าน e-Passport /Create password of e-Passport : *
  ** รูปแบบของรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ! (a-z, A-Z, 0-9, อักขระพิเศษ และไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร) ** โปรดตั้งรหัสผ่าน e-Passport !
  ยืนยันการตั้งรหัสผ่าน e-Passport อีกครั้ง /Confirm Create password of e-Passport : *
  ** โปรดยืนยันการตั้งรหัสผ่าน e-Passport ! ** การยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน !
    ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ ! (1-2 นาที) {{message_personregis}}

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

 • 0-7431-7146
 • 0-7431-7100 ต่อ 3030
 • IP-Phone 3920
 • ในการลงทะเบียน e-Passport ระบบได้ทำการอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้งาน หากท่านไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานบุคคลในหน่วยงานของท่าน

  e-Passport สำหรับบุคลากร

  สถานะการลงทะเบียน e-Passport !

  การลงทะเบียน RMUTSV e-Passport ของท่านเส็รจเรียบร้อย


  ชื่อผู้ใช้ของท่านคือ {{userPerson.userName}}

  รหัสผ่านคือ {{regisPersonpass}}

  RMUTSV Mail ของท่านคือ {{userPerson.userMail}}

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

  074-317100 ต่อ 3030 , IP-Phone 3920

  เปลี่ยนรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport

  โปรดระบุข้อมูลของท่านเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport!

  ชื่อผู้ใช้งาน : *
  รูปแบบของชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุชื่อผู้ใช้ของท่าน !
  รหัสผ่านเดิม : *
  โปรดระบุรหัสผ่านของท่าน !
  รหัสผ่านใหม่ : *
  รูปแบบของรหัสผ่านใหม่ไม่ถูกต้อง ! (a-z, A-Z, 0-9, อักขระพิเศษ และไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร) โปรดระบุรหัสผ่านใหม่ !
  ยืนยันรหัสผ่านใหม่ : *
  โปรดยืนยันรหัสผ่านใหม่ ! การยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน !
  {{message}}   ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ !

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

 • 0-7431-7146
 • 0-7431-7100 ต่อ 3030
 • IP-Phone 3920
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport

  การเปลี่ยนรหัส RMUTSV e-Passport ของท่านเส็รจเรียบร้อย


  ชื่อผู้ใช้ของท่านคือ : {{chpassUid}}

  รหัสผ่านคือ : {{userChpass}}

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

 • 0-7431-7146
 • 0-7431-7100 ต่อ 3030
 • IP-Phone 3920
 • ลืมรหัสผ่าน e-Passport

  โปรดเลือกสถานะของท่าน!

  ลืมรหัสผ่าน e-Passport สำหรับนักศึกษา

  โปรดระบุข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง!

  ระบุวันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) ตัวอย่าง 22/08/2529: *
  รูปแบบไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา !!
  ระบุรหัสนักศึกษา 12 หลัก ตัวอย่าง:154401003000 : *
  รูปแบบไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุรหัสนักศึกษา !!
  เลขประจำตัวประชาชน : *
  รูปแบบไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชน !!
  ชื่อ : *
  รูปแบบไม่ถูกต้อง !! โปรดระบุชื่อของศึกษา !!
  นามสกุล : *
  รูปแบบไม่ถูกต้อง !! โปรดระบุนามสกุลของนักศึกษา !
  วิทยาเขต : *
  โปรดระบุวิทยาเขตของนักศึกษา !!
  คณะ : *
  โปรดระบุคณะของนักศึกษา !!
  สาขา : *
  โปรดระบุสาขาของนักศึกษา !!
    ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ ! {{messageForgetStd}}

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

 • 0-7431-7146
 • 0-7431-7100 ต่อ 3030
 • IP-Phone 3920
 • ในการลงทะเบียน e-Passport ระบบได้ทำการอ้างอิงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้งาน หากท่านไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลนักศึกษา

  รีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport

  โปรดระบุข้อมูลของท่านเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport!

  รหัสผ่านใหม่ : *
  รูปแบบของรหัสผ่านใหม่ไม่ถูกต้อง (a-z, A-Z, 0-9 ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร)! โปรดระบุรหัสผ่านใหม่ !
  ยืนยันรหัสผ่าน : *
  โปรดยืนยันรหัสผ่าน ! การยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง !
    ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ ! {{messageForgetStd}}

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

 • 0-7431-7146
 • 0-7431-7100 ต่อ 3030
 • IP-Phone 3920
 • รีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport

  รีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport เสร็จเรียบร้อย


  ชื่อผู้ใช้คือ s{{forgotStdid}}

  รหัสผ่านคือ {{userPass}}

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

  074-317100 ต่อ 3030 , IP-Phone 3920

  ลืมรหัสผ่าน e-Passport สำหรับบุคลากร

  โปรดระบุข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง!

  ชื่อผู้ใช้ (user e-Passport): *
  รูปแบบไม่ถูกต้อง (วว/ดด/พ.ศ.) ! โปรดระบุชื่อผู้ใช้ของท่าน !!
  วันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) ตัวอย่าง 22/08/2529: *
  รูปแบบไม่ถูกต้อง (วว/ดด/พ.ศ.) ! โปรดระบุวันเดือนปีเกิดของท่าน !!
  เลขประจำตัวประชาชน : *
  รูปแบบไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนของท่าน !!
  ชื่อ (ไทย) : *
  โปรดระบุชื่อ(ไทย)ของท่าน !!
  นามสกุล (ไทย) : *
  โปรดระบุนามสกุล(ไทย)ของท่าน !!
  หมายเลขโทรศัพท์ : *
  รูปแบบไม่ถูกต้อง เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ! โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่าน !
  อีเมล์ (จากระบบฐานข้อมูลบุคลากร) : *
  โปรดระบุเบอร์อีเมล์ของท่าน !
  คณะ /หน่วยงาน: *
  โปรดระบุคณะของท่าน !!
    ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ ! {{messageForgetPerson}}

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

 • 0-7431-7146
 • 0-7431-7100 ต่อ 3030
 • IP-Phone 3920
 • ในการแจ้งลืมรหัสผ่าน ระบบได้ทำการอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้งาน หากท่านไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานบุคคลในหน่วยงานของท่าน

  รีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport

  โปรดระบุข้อมูลของท่านเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport!

  รหัสผ่านใหม่ : *
  รูปแบบของรหัสผ่านใหม่ไม่ถูกต้อง (a-z, A-Z, 0-9 ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร)! โปรดระบุรหัสผ่านใหม่ !
  ยืนยันรหัสผ่าน : *
  โปรดยืนยันรหัสผ่าน ! การยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง !
    ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ ! {{messageForgetPerson}}

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

 • 0-7431-7146
 • 0-7431-7100 ต่อ 3030
 • IP-Phone 3920
 • รีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport

  รีเซ็ตรหัสผ่าน RMUTSV e-Passport ของท่านเสร็จเรียบร้อย


  ชื่อผู้ใช้ คือ {{personUser}}

  รหัสผ่าน คือ {{userPass}}

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

  074-317100 ต่อ 3030 , IP-Phone 3920

  e-Passport ตรวจสอบการลงทะเบียน

  โปรดระบุข้อมูลของท่านเพื่อทำการตรวจสอบการลงทะเบียน e-Passport!

  ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน: *

  {{message_checkepassport}} {{message_checkepassport}}

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

  074-317100 ต่อ 3030 , IP-Phone 3920

  e-Passport ทดสอบการเข้าระบบ

  โปรดระบุข้อมูลของท่านเพื่อทำการทดสอบการเข้าระบบ e-Passport!

  ชื่อผู้ใช้งาน : *
  รูปแบบของชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้อง ! โปรดระบุชื่อผู้ใช้ของท่าน !
  รหัสผ่าน : *
  โปรดระบุรหัสผ่านของท่าน !
    ระบบกำลังทำงานโปรดรอสักครู่ !
  ** ตัวอย่างชื่อผู้ใช้งาน
  - นักศึกษา เช่น s435064092211 (รหัสนศ. 12 หลัก)
  - บุคลากร เช่น ragnar.k

  {{message_login}} {{message_login}}

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มทร.ศรีวิชัย

  074-317100 ต่อ 3030 , IP-Phone 3920