นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 พื้นที่สงขลา พื้นที่ตรัง พื้นที่ไสใหญ่ พื้นที่ขนอม
สามารถสมัคร e-Passport ได้แล้ว

RMUTSV e-Passport

ขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียน e-Passport สำหรับนักศึกษา

1. ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) โดยเข้าในเมนู ลงทะเบียน RMUTSV e-Passport
2. กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา จำนวน 12 หลัก รหัสประจำตัวประชาชน และตั้งรหัสผ่าน
3. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ ให้นักศึกษาใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการใช้งานระบบแสดงตัวตนและระบบสารสนเทศอื่น ๆ
4. นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ http://mail.rmutsvmail.com  

ขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียน e-Passport สำหรับบุคลากร

เมื่อหน่วยงานมีการรับบุคลากรเข้ามาใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติดังนี้

1. ป้อนข้อมูลประวัติบุคลากรใหม่ เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ
2. เมื่อบุคลากรยืนยันข้อมูลตนเองเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการสมัครขอใช้ e-Passport และ สมัครระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://arit.rmutsv.ac.th/webmail
3. จะมีการแจ้ง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าใช้ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยฯ ไปยัง E-mail สำรองหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการสมัคร E-mail ข้างต้น ภายใน 3 วันทำการ